Czy od alimentów można się uchylić?

Czy od alimentów można się uchylić

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Alimenty to regularne, obligatoryjne świadczenie pieniężne przyznawane najczęściej na rzecz członków najbliższej rodziny. Zasadne są w momencie, gdy uprawniony nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się z różnych powodów, np. wieku lub stanu zdrowia. Ale czy od zasądzonych przez sąd alimentów można się uchylić?

Oczywiście, zdarzają się przypadki, w których sytuacja danej osoby ulega poprawie, a co za tym idzie, obowiązek alimentacyjny przestaje być w danym przypadku zasadny. Wówczas możemy mówić właśnie o uchyleniu tego świadczenia. W dzisiejszym wpisie zajmę się kompletnym omówieniem tego tematu, a dokonam tego, odpowiadając na następujące pytania:

  • Na jakiej podstawie można uchylić się od płacenia alimentów?
  • Jak powinien wyglądać pozew o uchylenie alimentów?
  • Na czym polega przestępstwo niealimentacji i co za nie grozi?

Jeśli interesuje Cię tematyka alimentów, przeczytaj także: Podwyższenie alimentów na dziecko.

Tymczasem serdecznie zapraszam do lektury niniejszego wpisu.

Na jakiej podstawie można uchylić się od płacenia alimentów?

Powodem uchylenia obowiązku alimentacyjnego jest zmiana stosunków między zobowiązanym a uprawnionym. Najczęstsze przyczyny składania tego rodzaju pozwów to:

  • usamodzielnienie się uprawnionego – w przypadku, gdy uprawniony uzyskuje własne środki utrzymania, które pozwalają na zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb;
  • zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego – np. utrata pracy;
  • uzyskanie prawomocnego wyroku sądu zaprzeczającego ojcostwu zobowiązanego.

Pozew o uchylenie się od alimentów – co powinien zawierać?

Pozew o uchylenie alimentów poza standardowymi elementami powinien zawierać:

  • uzasadnienie, w którym wskażemy i opiszemy okoliczności zmieniające zasadność obowiązku alimentacyjnego. Chodzi przede wszystkim o to, aby przekonać sąd, że doszło do istotnej zmiany sytuacji osobistej lub/i materialnej (uprawnionego lub zobowiązanego do alimentów), wskutek czego nie są one już zasadne. Oczywiście chodzi tutaj o zmianę, która nastąpiła już po wydaniu orzeczenia w sprawie alimentów;
  • dowody, które będą przemawiać za Twoim stanowiskiem. Pamiętaj, aby posiadać je jako uzasadnienie przytoczonych faktów i okoliczności. Powinny one pochodzić z legalnego źródła, a przede wszystkim wprost obrazować sytuację, na którą powołałeś się w pozwie i nie budzić wątpliwości.

Gdzie złożyć pozew o uchylenie się od alimentów?

Pozew o uchylenie alimentów składa się do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jednak co w sytuacji, w której pozwany mieszka lub pracuje za granicą i nie ma miejsca stałego zamieszkania na terenie Polski? Sprawa jest teoretycznie prosta. Wówczas należy kierować się adresem jego pobytu, pod którym przebywa, przyjeżdżając do kraju. Opłata sądowa od pozwu jest naliczana stosunkowo do wartości przedmiotu sporu.

Przestępstwo niealimentacji

Pamiętajmy, że obowiązek płacenia alimentów może zostać zniesiony wyłącznie orzeczeniem sądu, jeśli wcześniej w takiej formie przyznano je osobie uprawnionej. W przeciwnym razie niedopełnianie takiego obowiązku jest co do zasady przestępstwem. Zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego:

„Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Czy kary za to przestępstwo da się uniknąć?

Tak. Osoby, które z różnych powodów zaprzestały płacić należne alimenty, mają możliwość uniknięcia kary za popełnienie przestępstwa niealimentacji. Uchylenie od odpowiedzialności karnej może bowiem nastąpić, gdy w ciągu 30 dni od pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego osoba ta uiści w całości zaległe alimenty.

Przeczytaj także: Wysokość alimentów – od czego zależy?

Czy od alimentów można się uchylić? Podsumowanie

Podsumowując wszystko, co zostało przytoczone powyżej. Zasądzone wcześniej przez sąd alimenty oczywiście można uchylić. Zasadniczo przyczynami takiej decyzji może być kilka sytuacji, o których wspominałem w dzisiejszym wpisie. Najważniejsze jest jednak to, aby pamiętać o tym, że uchylić alimenty może wyłącznie sąd, na mocy odpowiedniego orzeczenia. W razie zaprzestania wykonywania tego obowiązku z błahych przyczyn, można zostać obciążonym i oskarżonym o przestępstwo niealimentacji.

______________________________________________________

Adwokat Michał PodgórskiAutor wpisu: Adwokat Michał Podgórski

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie uchylenia się od alimentów?
Skontaktuj się ze mną:
+48 695-501-001
kancelaria@mpodgorski.com

Więcej wpisów

jak wygląda majątek po zawarciu małżeństwa?

Jak wygląda majątek po zawarciu małżeństwa?

Związki małżeńskie to nie tylko romantyczna historia miłości, ale także wiele prawnych uregulowań. Jednym z nich jest kwestia majątkowa, która wzbudza wiele emocji wśród małżonków. Niezależnie od tego, czy zdecydują się na wspólność majątkową

Czym jest porozumienie rodzicielskie?

Czym jest porozumienie rodzicielskie?

Gdy małżonkowie decydują się na rozwód, a są rodzicami, sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek orzec o kwestiach prawnych związanych z ich małoletnim dzieckiem (lub dziećmi). Sąd rozstrzyga m.in. o kwestii władzy rodzicielskiej,