Warunkowe umorzenie postępowania – podjęcie postępowania

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Warunkowe umorzenie postępowania jest, jak już ustaliliśmy w poprzednim artykule, odstąpieniem, ale tylko na próbę, od przeprowadzenia postępowania, a w efekcie skazania i kary. Co dzieje się, jeżeli sprawca próby nie przejdzie pomyślnie?

Zgodnie z artykułem 68 kodeksu karnego, sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. W takiej sytuacji sąd postępowanie podjąć musi (jest to obligatoryjne). Przestępstwo popełnione w okresie próby musi być przestępstwem umyślnym. Nie musi być przestępstwem podobnym do czynu wcześniejszego, w sprawie którego postępowanie zostało warunkowo umorzone. Dodatkową przesłanką jest prawomocne skazanie (uprawomocnienie wyroku).

Sąd fakultatywnie może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone wyżej przestępstwo, jeżeli uchyla się (celowo i świadomie) od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody. Sąd musi natomiast podjąć postępowanie karne, jeżeli okoliczności, o których mowa, zaistnieją po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

Dodatkowo, sąd może podjąć postępowanie karne jeszcze przed rozpoczęciem okresu próby, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

Co istotne, warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu sześciu miesięcy (czas potrzebny na weryfikację postawy sprawcy podczas okresu próby) od zakończenia okresu próby. 

Samo rozstrzygnięcie o podjęciu postępowania wydawane jest w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie (możliwość odwołania). W posiedzeniu w przedmiocie podjęcia postępowania może wziąć udział sprawca i jego obrońca. Uprawomocnienie się postanowienia o podjęciu postępowania skutkuje koniecznością przeprowadzenia całego postępowania w sprawie o dany czyn od nowa, na zasadach ogólnych.

Warunkowe umorzenie postępowania motywowane jest zaufaniem, że sprawca dobrze rokuje i jego zachowanie ulegnie zmianie bez konieczności odbywania kary. 

Rażące naruszanie porządku prawnego – dopuszczenie się przestępstwa bądź inne drastyczne lub uporczywe naruszenie przez sprawcę norm prawa (na przykład   porzucenie pracy, czy uporczywe zakłócanie porządku publicznego). Gdy postawa sprawcy jest negatywna sąd może podjąć postępowanie i rozstrzygnąć o karze dla sprawcy.

Więcej wpisów

Uporczywe nękanie

W poprzednim artykule zwróciliśmy uwagę na konieczność rozróżnienia dwóch pojęć: nękania, czyli złośliwego niepokojenia – wykroczenia regulowanego przez kodeks wykroczeń oraz stalkingu – uporczywego nękania – przestępstwa penalizowanego przez kodeks

ZŁOŚLIWE NIEPOKOJENIE

Nękanie i stalking? W języku potocznym właściwie synonimy, w języku prawnym natomiast dwie różne instytucje. Nękanie, czyli złośliwe niepokojenie, to wykroczenie regulowane przez kodeks wykroczeń, stalking natomiast – uporczywe nękanie